Kapituła

Justyna Jaworowska

JUSTYNA JAWOROWSKA

Doktor nauk humanis- tycznych, kulturoznaw- czyni, adiunkt w Zakła- dzie Filmu i Kultury Wi- zualnej IKP UW. Jest członkinią redakcji mie- sięcznika „Dialog”, gdzie prowadzi dział drama- turgii polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku w ujęciu obrazu, antropo- logią wizualności, historią obyczaju, kulturą popular- ną, historią i teorią teatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Guderian-Czaplińska

EWA GUDERIAN-CZAPLIŃSKA

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po- znaniu, pracuje w Kate- drze Dramatu, Teatru i Widowisk. Zajmuje się w pracy badawczej i dyda- ktyce historią teatru i dramatu antycznego i współczesnego, szczegól- nie zaś ich dzisiejszymi filiacjami, a także teatrem dwudziestolecia między- wojennego oraz krytyką teatralną w jej odsłonach historycznej i praktycz- nej. Jest członkinią Pol- skiego Towarzystwa Ba- dań Teatralnych. Współ- pracuje z miesięcznikiem „Dialog” oraz pismem „Didaskalia”

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Kopciński

JACEK KOPCIŃSKI

Krytyk teatralny, reda- ktor naczelny miesię- cznika „Teatr”, profesor, pracownik naukowy Uni- wersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Ośrodka Badań nad Dramatem Współczesnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Niziołek

GRZEGORZ NIZIOŁEK

Krytyk teatralny, profesor Uniwersytetu Jagielloń- skiego i PWST w Kra- kowie, redaktor naczelny Gazety Teatralnej „Dida- skalia”, pomysłodawca fe- stiwalu „re_wizje”, dyre- ktor artystyczny Festi- walu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi w latach 2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Stuhr

JERZY STUHR

Wybitny aktor, scenarzy- sta, reżyser teatralny i fil- mowy, pedagog Państwo- wej Wyższej Szkoły Te- atralnej w Krakowie, przez wiele lat rektor tej uczelni, członek Europej- skiej Akademii Filmowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie komisji artystycznej

Anna Zalewska-Uberman
Mirosław Baran
Wojciech Owczarski