Kapituła

Justyna Jaworowska

EWA HEVELKE

teatrolożka, eseistka, ba- daczka wizualnych nar- racji w teatrze dwu- dziestego wieku. Członki redakcji miesięcznika „Dialog”.
Współpracuje z Instytu- tem Teatralnym im. Zbig- niewa Raszewskiego, członkini zespołu badaw- czego „Hypatia. Kobieca historia teatru polskiego” przy Instytucie Sztuki PAN. Wykładowczyni w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projek- towania Ubioru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Doborowolski

PIOTR DOBROWOLSKI

Literaturoznawca, tea- trolog; pracownik Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; badacz literatury, sztuk wizualnych i performa- tywnych; krytyk teatralny i literacki, komentator życia artystycznego, tłumacz, eseista. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, redaktor „Czasu Kultury”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Kopciński

JACEK KOPCIŃSKI

Krytyk teatralny, reda- ktor naczelny miesię- cznika „Teatr”, profesor, pracownik naukowy Uni- wersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Ośrodka Badań nad Dramatem Współczesnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Niziołek

BEATA GUCZALSKA

teatrolożka, krytyk teatralny, profesor uczelni w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, prorektor w latach 2016 – 2024. Autorka książek i tekstów o współczesnym teatrze polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Stuhr

JERZY STUHR

Wybitny aktor, scenarzy- sta, reżyser teatralny i fil- mowy, pedagog Państwo- wej Wyższej Szkoły Te- atralnej w Krakowie, przez wiele lat rektor tej uczelni, członek Europej- skiej Akademii Filmowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie komisji artystycznej

Małgorzata Jarmułowicz
Mirosław Baran
Wojciech Owczarski

Archiwum

archiwum składów kapituły i komisji